1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Бутилката от 19л. е вид опаковка за многократна употреба, предназначена за транспортиране и съхранение на 
питейна вода.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Бутилката е изработена от поликарбонатен полимер в съответствие с изискванията за опаковки, предназначени за хранителната промишленост;
Опаковката (бутилката) съхранява вкусовите качества на водата за посочения срок на годност;

 Формата и вместимостта на бутилката е в съответствие с единните стандарти на апаратите за вода;

Бутилките са запечатани с технологични тапи, които са защитени със стикер против замърсяване;

3. ПРЕНАСЯНЕ И СКЛАДИРАНЕ:

 Препоръчително е пренасянето на бутилката да се извършва във вертикално положение с тапата нагоре; 
 Недопустимо е бутилките да се хвърлят, влачат и търкалят, което може да наруши тяхната цялост като ги 
направи негодни за експлоатация или да влоши търговския им вид;

За складирането на резервните бутилки да се ползват подходящи за целта сухи и прохладни помещения, 
защитени от пряка слънчева светлина, атмосферни и други въздействия; 
Недопустимо е бутилките да се съхраняват на открити площи, тераси и др., водещи до тяхното 
замърсяване с вещества и материали, опасни за човешкото здраве; 
Бутилките се складират върху повърхности, щадящи нейния добър външен вид; 

Внимание !!!Бутилките, независимо пълни или празни трябва да се пазят от замърсяване с 
химични материали, петролни продукти, мазнини и др. !!! 
4. ПРАВИЛА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АПАРАТ ЗА ВОДА С БУТИЛКА /19л./: 
Отстранява се предпазният стикер от капачката на бутилката преди нейното непосредствено инсталиране в 
гнездото на апарата; 
Зареждането се осъществява като центърът на капачката се поставя върху щифта на технологичното гнездо 
на апарата за вода; 
Теглото на стандартната бутилка /19л./ създава необходимото усилие за нарушаване на целостта на 
капачката, в следствие на което водата безпрепятствено запълва резервоарите на апарата;

Внимание!!!Поставянето на бутилката да се извършва с прецизността, необходима за 
дехерметизацията на тапата от щифта, разположен в технологичното гнездо на апарата !!! 
5. ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ НЕ ДОПУСКАТ: 
Ø Консумация на вода от замърсени съдове ( чаши, бутилки и др.); 
Ø Съхранение на доставена вода в други бутилки и съдове за еднократна употреба; 
Ø Неправилно съхранение и ползване на бутилките от 19л., като се излагат на пряка слънчева светлина;

Внимание!!!С оглед на добра хигиенна поддръжка задържането на празни бутилки при 
клиента за период, повече от месец е нежелателно. 
6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДМЯНА НА ПРАЗНА БУТИЛКА С ПЪЛНА: 
Проверете бутилката за херметичност, като я обърнете с дъното нагоре; 
Изключете апарата за вода от електрическата мрежа; 
Подменете изчерпаната бутилка с пълна; 
Извършете външен оглед на апарата за течове или други нередности; 
Направете проверка за проточност на вода от кранчетата на апарата; 
Включете щепсела на апарата за вода, към контака на електрическата мрежа; 
Внимание !!! 
Не оставяйте апарата включен без надзор в случай, че отсъствате продължителен 
период от време !!!

Забележка: Апаратите за вода се подлагат на периодична профилактика от сервиза на доставчика, с цел поддръжка на качеството на услугата .

Нанесените материални щети на Доставчика в следствие на не познаването или не спазването на тази Инструкция, му дават право да ги компенсира 
за сметка на внесения от Клиента паричен депозит.